Всеукраїнський форум «Батьки за раннє втручання» розглянув проект Примірного положення про психолого-педагогічний консиліум, розміщений на сайті Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення і вважаємо за необхідне його доопрацювання. Отже, цим листом ми інформуємо про нашу принципову незгоду з запропонованим документом та презентуємо наші думки з цього приводу.

Абзац 1 пункту 1го проекту Примірного положення пропонуємо викласти у такій редакції: «Психолого-педагогічний консиліум (далі – консиліум) – це експертна нарада, що скликається  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» та цим Примірним положенням, відповідними структурними підрозділами з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою різного рівня, зокрема, на міському, районному чи обласному рівні». Бо саме ці «структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою» у відповідності з п. 55 згаданої Постанови КМУ №545 мають забезпечувати:

«1) проведення повторної комплексної оцінки, зокрема консиліумом із залученням фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі методистів центрів підтримки інклюзивної освіти, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів;

2) організацію проведення засідань консиліуму для розгляду заяв батьків (одного з батьків) або законних представників дитини щодо оскарження висновку про комплексну оцінку та поглиблене психолого-педагогічне обстеження дитини з метою уточнення особливостей її освітньої діяльності, підтвердження або зміни висновку про комплексну оцінку».

При цьому на нашу думку Психолого-педагогічний консиліум дійсно може і має скликатися не, лише і відразу, на обласному рівні. Можливо для вирішення виниклих питань, зокрема для проведення «повторної комплексної оцінки» достатньо буде скликати консиліум фахівців з числа зазначених у підпункті 1 вищезгаданого п.55 Постанови КМУ № 545 на місцевому рівні, на щабель вище ніж власне ІРЦ, яке видало Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за потреби із залученням фахівців обласного рівня, рівня мм. Києва чи Севастополя).

Абзац 2 п.1 перед словом «Конституцією» доповнити словами «Загальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Конвенцією ООН про права людей з інвалідністю».

Пункт 2 проекту Примірного положення вважаємо за необхідне переглянути та переробити. Розпочати вважаємо за доцільне з того, хто має право просити про скликання Консиліуму. А на нашу думку це можуть бути не лише батьки (або ж законні представники дитини). Ми вважаємо, що скликання Психолого-педагогічного консиліуму можуть ініціювати і керівник або працівники ІРЦ, що видало Висновок про комплексну оцінку, і адміністрація або педагогічні працівники відповідних закладів освіти, в яких її здобуває дитина, або ж, наприклад, фахівці соціальних служб, служб з питань дітей, органів опіки тощо.

 При цьому у випадку коли мова йде про скликання Консиліуму для «вирішення спірних питань, які виникли у результаті звернення до інклюзивно-ресурсного центру для проведення оцінки дитини та/або результатів її проведення, а також у разі коли один з батьків (інший законний представник дитини) не погоджуються з висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку його дитини», як це зазначено у проекті Примірного положення, необхідно чітко зазначати у який термін після отримання Висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини ініціатор (заявник) може просити про скликання консиліуму, наприклад, не пізніше ніж через 1 або 2 місяці після отримання.

Також вважаємо за доцільне змінити редакцію речення про мету скликання Консиліуму, викладену в цьому абзаці, наприклад на таку: «Скликання Психолого-педагогічного консиліуму може бути ініційованене пізніше ніж у місячний термін після отримання Висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку з метою:

  •  проведення повторної комплексної оцінки, зокрема Консиліумом із залученням відповідних фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами;
  • оскарження Висновку про комплексну оцінку, а отже повторного психолого-педагогічного обстеження дитини;
  • зміни Висновку про комплексну оцінку;
  • вирішення спірних питань, які виникли у результаті звернення до інклюзивно-ресурсного центру для проведення оцінки дитини та/або результатів її проведення тощо.

В окремих випадках Консиліум може скликатися у разі коли один з батьків (інший законний представник дитини) не погоджуються з висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку його дитини, але пріоритетно це має бути батько (інший законний представник дитини), який писав заяву на проведення первинної комплексної оцінки, або обоє батьків (законні представники дитини).».

Відповідного доопрацювання потребують і подальші абзаци п. 2 проекту Примірного положення, зокрема, враховуючи вищезазначене, речення «Для скликання консиліуму один з батьків (інший законний представник дитини) подає письмову заяву до департаменту (управління) про скликання консиліуму з вказівкою причин скликання» пропонуємо замінити реченням «Для скликання Консиліуму ініціатор подає відповідну письмову заяву до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою з чітким зазначенням причин».

Речення «До заяви одного з батьків (іншого законного представника дитини) додаються…» відповідно пропонуємо замінити реченням «До заяви ініціатора скликання Консиліуму мають бути докладені копії», а слова «висновок» необхідно поставити у відповідний відмінок.

Речення «Протягом 10 робочих днів  з дати звернення одного з батьків (інших законних представників дитини) департамент (управління) освіти створює консиліум наказом керівника» замінити реченням «Не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати заявника відповідний орган управління освітою, до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів якого звернулися, затверджує наказом керівника особовий склад учасників, дату, час та місце проведення Консиліуму».

Речення «У наказі зазначається склад (не менше ніж п’ять осіб), визначається уповноважений секретар, що веде протокол засідання та відповідає за оформлення рішення консиліуму, висновку про повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини» пропонуємо вилучити з проекту Примірного положення, бо вважаємо, що за оформлення Висновку про повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини має відповідати спеціально навчений та відповідно сертифікований спеціаліст ІРЦ, тоді як за ведення та оформлення протоколу може відповідати рядовий спеціаліст «органу управління освітою».

Подальший текст проекту Примірного положення також потребує детального та послідовного доопрацювання, зокрема в частині того, що на нашу думку, на засіданні Консиліуму обов’язково мають бути присутні представники (керівник або працівник) ІРЦ, що видало Висновок про комплексну оцінку, представник (адміністрація або педагогічні працівники) відповідних закладів освіти, в яких її здобуває дитина, або ж, наприклад, фахівці соціальних служб, служб з питань дітей, органів опіки тощо. В разі, якщо Консиліумом приймається рішення про проведення повторного психолого-педагогічного обстеження дитини, територіально його необхідно організувати у закладі, який знаходиться в географічній доступності (максимально близько до місця проживання) родини, до якого й приїдуть відповідні залучені «експерти» та фахівці. Тобто спеціалісти мають їхати до дитини, а не дитина до спеціалістів. Окремо та чітко має бути зазначено право батьків за потреби запрошувати до участі в засіданні консиліуму окремих фахівців, експертів відповідної кваліфікації.

Крім вищезазначених документ має ще ряд спірних положень, які потребують переосмислення та відповідного редагування, а отже ще раз інформуємо про нашу незгоду з розміщеним на сайті МОН проектом Примірного положення та просимо повернути його на доопрацювання.

Зі свого боку дозвольте поінформувати, що Всеукраїнський форум «Батьки за раннє втручання» вітає зусилля Міністерства освіти та науки України щодо просування та впровадження інклюзивної освіти в нашій країні, включно з формуванням необхідних законодавчих засад та нормативно-правової бази, та, в свою чергу, підтверджує свою готовність співпрацювати з Міністерством, як над доопрацюванням проекту Примірного положення про психолого-педагогічний консиліум, так і над іншими питаннями.

Національний координатор Форуму Олена Скрипко