ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 березня 2019 р. № 175

ПОЛОЖЕННЯ 
про Національну раду з питань раннього втручання

1. Національна рада з питань раннього втручання (далі – Національна рада) є тимчасовим консультативним органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою підготовки пропозицій з питань формування та реалізації державної політики щодо запровадження, функціонування, розвитку в Україні системи раннього втручання, спрямованої на захист дітей раннього віку з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень, підтримку батьків, законних представників таких дітей і забезпечення найкращих інтересів дитини (далі – державна політика з питань раннього втручання).

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитиниКонвенцією ООН про права осіб з інвалідністюКонституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади та міжнародних партнерів з питань раннього втручання (за згодою);

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з питань раннього втручання.

4. Національна рада відповідно до визначених цим Положенням завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики з питань раннього втручання;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань раннього втручання;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади визначених для них завдань з формування та реалізації державної політики з питань раннього втручання;

4) бере участь у розробленні або ініціює розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення виконання пріоритетних завдань з формування та реалізації державної політики з питань раннього втручання;

5) подає Кабінетові Міністрів України підготовлені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції з питань раннього втручання.

5. Національна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою) інформацію, необхідну для виконання її завдань і функцій (адміністративні, статистичні дані тощо);

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), громадських об’єднань і міжнародних організацій, а також незалежних експертів, науковців (за згодою) з метою підготовки пропозицій та рекомендацій з питань раннього втручання;

3) утворювати в разі потреби для виконання визначених для неї завдань і функцій постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань раннього втручання.

6. Національна рада під час виконання визначених для неї завдань і функцій взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями (за згодою).

7. Посадовий склад Національної ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Персональний склад Національної ради затверджує її голова.

8. Голова, його заступники та члени Національної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

9. Формою роботи Національної ради є засідання, що проводяться за рішенням голови не менше ніж один раз на шість місяців. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Національної ради не пізніше ніж за тиждень до засідання.

Засідання Національної ради веде її голова, а у разі його відсутності – визначений головою його заступник.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Національної ради забезпечує її секретар.

У разі відсутності голови та/або його заступників засідання Національної ради веде головуючий, який обирається із присутніх на засіданні членів Національної ради (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів).

Засідання Національної ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. Якщо член Національної ради з об’єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, він направляє на засідання свого представника (шляхом подання листа на ім’я головуючого) з правом брати участь у голосуванні.

11. Національна рада на своїх засіданнях відповідно до компетенції розробляє пропозиції та рекомендації з питань раннього втручання.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Національної ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Національної ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Національної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації з питань раннього втручання Національної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Про свою діяльність, схвалені пропозиції та рекомендації з питань раннього втручання Національна рада систематично інформує громадськість у засобах масової інформації та на веб-сайті “Раннє втручання” (http://rvua.com.ua/).

14. Організаційне, інформаційне, технічне забезпечення діяльності Національної ради здійснює Мінсоцполітики.